Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pradlo-spoltex.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující)- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodací podmínky

Zboží zasíláme poštou do 48 hodin, pokud je zboží na skladě, v opačném případě do 1-3 týdnů. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. Děkujeme za pochopení.

Expediční náklady

K ceně zboží účtujeme expediční poplatek Kč 99,- Kč v případě zaslání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty a 110,- Kč prostřednictvím přepravní společností PPL. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání a platbě provedené před odesláním zásilky. Při objednávce nad 1499,- Kč je expedice a doprava zdarma.

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Výměna zboží

Pokud jste obdržel/-la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový zdarma.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. My Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je vrácení a doručení nepoužitého zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.

V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s kopií faktury-daňový doklad. Pokud se jedná o spodní prádlo je výměna nebo vrácení peněz možné pouze v případě, že zboží nejeví žádné známky užívání. Tím lze rozumět i odstranění originálního obalu. Podle výjimky dle článku 6 odst. 3 evropské směrnice 97/7/ES nelze lhůtu 14 dnů k odstoupení od smlouvy použít pro zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno. Kupující tak v těchto případech nemůže uplatnit své právo k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí věci. Proto prodávající po předchozí dohodě s kupujícím může případné odstoupení od smlouvy týkající se tohoto druhu zboží přijmout s výhradou, tzn. vrátí kupní cenu pouze v její poměrné výši. Toto ponížení bude vyjadřovat nutné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti se znovuuvedením do stavu schopného prodeje jako nové věci. V takovém případě může být vrácená částka podstatně nižší než byla původní kupní cena a to zejména s ohledem na praktickou neprodejnost tohoto druhu zboží bez původního originálního obalu.

Doporučujeme přiložit kopii faktury-daňového dokladu. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Drobná změna dezénu je vyhrazena.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

- Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník. - Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud jste obdržel/-la od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdržel/-la výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu servisního prodejce.

Objednané výrobky si zkoušejte na spodní prádlo!

Všeobecné obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

1.Prodávající, obchodní společnost Václav Marek W&M, IČ: 61616672, DIČ: CZ7209185709, se sídlem Rouské 43, PSČ: 753 53 (dále jako "Prodávající"), a kupující uvedený v objednávce (dále jako "Kupující") se dohodli na těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží (dále jako "VOP"). Předmětem těchto VOP je zejména ustanovení základních pravidel a podmínek, za kterých se Prodávající zavazuje uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu o koupi zboží z nabídky Prodávajícího.

2. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu jakékoli změny identifikačních údajů jako jsou např. obchodní firma, sídlo, statutární orgán, bankovní spojení, IČ, DIČ, doručovací adresa, apod.

3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží a v souladu s těmito VOP na něj převést vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen v souladu s těmito VOP zboží řádně převzít a dále zejména zaplatit za zboží dohodnutou kupní cenu.

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. "Objednávkou" se rozumí objednávka učiněná (i ústní formou) Kupujícím Prodávajícímu a v níž je přesně specifikován druh zboží, množství a požadovaný termín dodání zboží, které je Kupujícím poptáváno, tzn., o jehož dodání od Prodávajícího má Kupující zájem, případně další skutečnosti, které Kupující považuje za nutné nebo vhodné Prodávajícímu blíže specifikovat.

2. "Dohodou o ceně a termínu dodání zboží" se rozumí potvrzení (i ústní formou) Prodávajícího Kupujícímu o tom, že Prodávající akceptuje Objednávku, a to za cenu zboží, která je uvedena v aktuálním ceníku Prodávajícího nebo Objednávce, a s termínem dodání zboží uvedeném v Dohodě o ceně a termínu dodání zboží. Součástí uzavřené Dohody o ceně a termínu dodání zboží jsou i tyto VOP.

3. Uzavřením kupní smlouvy se rozumí zejména potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřená také tím, že Kupující potvrdí převzetí zboží dodaného Prodávajícím ke splnění Objednávky, podpisem převzetí zásilky, podpisem dodacího listu nebo faktury nebo převzetí zboží potvrdí jiným způsobem a to i ústní formou.

4. Tyto VOP se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako "obchodní zákoník"), zejména ustanovením obchodního zákoníku upravujícími kupní smlouvu, pokud z textu VOP nevyplývá, že smluvní strany právní poměr mezi sebou upravily odchylně.

5. Tyto VOP platí pro všechny právní vztahy založené mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Objednávky, Dohodě o ceně a termínu dodání zboží a těchto VOP. Jiné podmínky, odporující Objednávce, Dohodě o ceně a termínu dodání zboží, Kupní smlouvě nebo těmto VOP, zejména podmínky obsažené v obchodních podmínkách nebo formulářích Kupujícího jsou neplatné. Je-li jakákoli smlouva či ujednání dosud sjednané mezi Prodávajícím a Kupujícím s těmito VOP v rozporu, platí tyto VOP. Tyto VOP jsou sjednány plně v souladu s ustanovením § 273 odst.1 obchodního zákoníku.

3. ZBOŽÍ

1. Zboží, jehož dodání požaduje Kupující, je specifikováno v Objednávce.

2. Vlastníkem zboží je Prodávající, a to až do doby jeho úplného zaplacení Kupujícím. Úplným zaplacením zboží přechází vlastnické právo ke zboží na Kupujícího.

4. CENA ZBOŽÍ

1. Cena zboží je určena vždy podle aktuálního ceníku zboží Prodávajícího nebo na základě ceny odsouhlasené Kupujícím a Prodávajícím v Objednávce a Dohodě o ceně a termínu dodání zboží. Cena zboží je určena bez DPH a včetně obalu obvyklého v běžném obchodním styku.

5. PLACENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu cenu zboží v hotovosti.

2. Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím uhrazení zálohy na kupní cenu objednaného zboží až do výše 100 % z kupní ceny zboží. Za tímto účelem vystaví Prodávající Kupujícímu zálohovou fakturu.

3. Prodávající vystaví fakturu - daňový doklad. Prodávající je oprávněn k ceně zboží přičíst DPH ve výši dle platných právních předpisů.

4. Základní splatnost faktur vystavených Prodávajícím činí 14 dnů ode dne jejich vystavení Prodávajícím.

5. V případě bezhotovostních plateb se dnem zaplacení rozumí den, kdy budou peněžní prostředky připsány na bankovní účet Prodávajícího.

6. V případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou zálohy na cenu zboží nebo doplatku na cenu zboží na základě zálohové a konečné faktury, zavazuje se Prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

6. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

1. Závazek Prodávajícího dodat zboží je splněn předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě (včetně držitele poštovní licence) nebo Kupujícímu, není-li dohodnuto dodání zboží k přepravě prvnímu dopravci. V případě předání zboží prvnímu dopravci k dodání zboží Kupujícímu přechází nebezpečí škody na Kupujícího tímto předáním, Kupující je oprávněn případně uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

2. K předání zboží Kupujícímu dojde v okamžiku dodání zboží Kupujícímu v dohodnutém místě nebo není-li toto místo dohodnuto, okamžikem předání prvnímu dopravci (nebo držiteli poštovní licence), který má uskutečnit přepravu zboží (doručit) do místa dodání zboží. Nebude-li Prodávajícím a Kupujícím ujednáno jinak, má se za to, že dohodnutým místem dodání zboží je sídlo nebo místo podnikání nebo provozovna Kupujícího.

3. Objedná-li Kupující zboží v ceně do 1499,- Kč, dodá Prodávající Kupujícímu zboží na náklady Kupujícího poštovní dobírkou. Objedná-li Kupující zboží zboží v ceně nad 1499,- Kč, dodá Prodávající zboží na vlastní náklady.

4. Odmítne-li Kupující převzít zboží, má Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny zboží, nebude-li sjednáno jinak.

7. ZÁRUKY NA VADY

1. Vadou zboží se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a provedení zboží stanovených v Objednávce, obecně závazných technických normách a předpisech.

2. Záruční doba při prodeji spotřebního zboží činí 24 měsíců ode dne splnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží. Toto ustanovení se nevztahuje na zjevné vady, které Kupující mohl zjistit prohlídkou zboží bezprostředně po jeho převzetí, na vady, které mají svůj původ v opotřebení zboží způsobené jeho řádným, běžným užíváním a na vady způsobené užíváním zboží v rozporu se způsobem řádného používání zboží.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady zboží, na které Prodávající poskytuje záruku, je Kupující povinen tyto vady zboží uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Zjevné vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího nejpozději do 10-ti dnů ode dne převzetí zboží. Vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího písemně: musí uvést popis, jakým způsobem se vady zboží projevují. Až do vyřízení reklamace vad zboží nesmí Kupující se zbožím jakkoliv disponovat způsobem, který by ztížil nebo znemožnil prověření reklamovaných vad zboží a nebo způsobem, který by zhoršil vady zboží.

4. Pokud je reklamace vad zboží oprávněná, může Prodávající podle svého uvážení buď zjištěné vady odstranit v přímé lhůtě, nebo dodat nové zboží za stejných podmínek jako zboží původní. Po dohodě s Kupujícím může být reklamace řešena i poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží.

5. Vyřízení reklamace dle bodu 7.4. je vyřízen i případný nárok Kupujícího na náhradu škody, který již Kupující není oprávněn na Prodávajícím požadovat.

8. ODSTOUPENÍ

1. Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy založené Objednávkou, Potvrzením objednávky a těmto VOP.

2. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy založené Objednávkou, Dohodou o ceně a termínu dodání zboží a těmito VOP, odstoupit pouze v případě prodlení Kupujícího s úhradou zálohy nebo doplatku na cenu zboží. Odstoupením Prodávajícího od Kupní smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody dle platných právních předpisů a těchto VOP.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající nebo související s právním vztahem založeným Objednávkou, Dohodou o ceně a termínu dodání zboží a těmito VOP budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány jedním rozhodcem určeným stranou žalující ze seznamu členů sdružení Asociace arbitrů, IČ: 269 93 34, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Thunovská 12, PSČ: 118 00, registrovaném Ministerstvem vnitra České republiky nebo určeným předsedou Asociace arbitrů pokud strana žalující svého práva nevyužije, a to v rozhodčím řízení vedeném dle Pravidel rozhodčího řízení Asociace arbitrů, jejichž obsah je smluvním stranám znám. Strany souhlasí s tím, že se rozhodčí řízení bude konat jen na základě písemných podkladů, bez konání ústního jednání a spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti . Místem konání rozhodčího řízení bude sídlo Asociace arbitrů.

2. Kupující se zavazuje podporovat dobré jméno Prodávajícího a jeho zboží.

V Rouském dne 01.01.2011
Václav Marek